හීන දියවර

ගිරි කුළක සිට හීන උල්පත්
 පෝළෝ තලයෙන් හිස හොවා
 පාසි සීතල පස් මතින් විත්
 කළු ගලක් මත සැතපුනා
 ශ්වේත පැහැ පෙණ පුංචි කැටයක
 හීන හෙමිහිට සැඟවිලා
 ගලා යනවා ලයිම මැද්දෙන්
 හීන මල් නිදි ගැට කඩා
 අව් රස්නේ දාහෙන් පෙගුනු හිත්
 ඉරි තැලුනු පොළවක දිගා
 වෙලා ඉන්නේ හීන දියවර
 ඇවිත් හිත් සනසන තුරා
 මැටි කළස් ගෙන ඔබා දියවරෙ
 හීන කළයක් පුරවලා
 හිරුට කළියෙන් ලියන් එනවලු
 හීන දියවර සොයසොයා
 තල් හකුරු තල් කොළෙන් ඔතලා
 කෘන්තකෙට තදකරන්
 ලෙච්චමී ඔය බලා ඉන්නේ
 හීන ඇවිදින් සිඹිනකන්
 තල් අරමේ වැළි පොළෝ තලයම
 හීන වතුරෙන් දොව දොවන්
 සයුරු තුරුළට හීන දෙනවලු
 හීන දියවර ඇස් වහන්

Comments

Popular Posts