ඉලාස්ටික් පෙම

හදවතේ කෝෂිකා බිත්ති
 එකිනෙකින් බැඳතබන
 ඉලස්ටික් හැඟීමකි
 ප්‍රේමය

Comments

Popular Posts