රතු


රතු රෝස දකිනු රිසියෙන්
 නුඹ වැතිර සයන මත
 වතුසුද්ද මල් අතැතිව
 මම වැතිර නුඹ මත

Comments

Popular Posts