නුඹ ඒ හිමගිර නැග අවසන්ද...

දියව යනුදෝ නොයනුදෝ
හිම පවා අසිහියෙන් සිටි සෘතුවක
සීත කබාය හා ගමන් මළු
අමතක කර දමා ගිය පසු
නුඹ
හිම ගිර නගින්නට , ඉර සේවය බලන්නට


නුඹෙ පසුම්බියේ පාරදෘශ්‍ය
කවුළුවෙන් දුටිමි මම මා
නොනවත්වාම සිනහවෙන්ම පසුවෙන


දැනෙයි නුඹෙ විලවුන් සුවඳ
සීත කබායේ කොළරයෙන්
ඉතිරි වී ඇත සාක්කුවක
මා තිළිණ කළ
කඩදාසි සමනල්ලු


නුඹට හීතලද
කෑම කන්නට සල්ලි නෑ නේද
කකුළ් රිදෙනවා ඇතිද
පසුව පිළිවෙලට
හිත කළඹලයෙන්මි

මම ජනෙල් හැරදමා
උතුරු දෙස බලා සිටිමි,


එපමණකි
කළ හැකි
හා
ඉතිරි

Comments

Popular Posts