අකලංකඅකලංක
මේ මධු කලංක
නුඹ එවූ බව කියූ
හාදු වල සරු කොටස්ද
සුලඟේ නො එවා
පියාඹා එන්න බැරිමද

Comments

Post a Comment

Popular Posts