එකැස් හාවෙකුට


නමක් නැති දුකක්
තටු ගසන විට හිත යට
තටු වැදී හද බිතු මත
රිදෙන විට


නුඹ යැයි මා නම් කළ
පරණ රෙදි වලින් තැනූ
එකැස් හාවෙකුට
හද පළා පෙන්වමි

Comments

Popular Posts