දැල්වෙයි!

සුලඟ නිවා දැමූ
පහන් සිළු එකිනෙක
දල්වන්නාය නුඹනැවත නිවෙන බව
දැන දැනත්
දල්වයි නුඹ
පහන්
ප්‍රේමය නිවෙයි
දැල්වෙයි!

Comments

Popular Posts