ගඟක් මිමම ගඟක් මි
දෙ ඉවුරටම සිඹිමි

ධවල තලාවකි වැලි
සුවඳ මල් පෙති
කුඩා තිරුවාන කැබලි
දෙපසටම මා කැමති

ගලා යමි
ඉවුරු'තරින්
දනිමි අවසන
සයුරටයි මා හිමි!

Comments

Popular Posts