එලිය නිවේ දැල්වේ
ගිලිහි මල් ගිලී  දිය පතුළේ
තෙමී දළ පත් වර්ණ දියවේ
දුකින් ඉරිතලා ගිය අඳුරේ
නුඹයි මෘදු එලිය නිවේ දැල්වේ


සියුම් තටු පෙළා සුලඟක් මිහිරි
මඟ අතරමඟ හලා මතක පොදි
අඳුර'තර ඉතිරි අන්තිමම එළි
සිපගනිමි එයම මම පිළිස්සෙමි

Comments

Post a Comment

Popular Posts