පෙම

"මට ආදරේ කරන්න එපා.. "


-කෙටි පණිවිඩයක්-


ගිල්වා තබමි මම

චිල් බීර ඔඩමක

හදවත..


ගිලෙමින් ඔබේ දෑත් තුළ

ගුලිවෙමි සුවඳ මතකෙක

එබෙමින් ඔබ තුළට

"හාදුවක් දෙනවද?"

ඔබ කළ අවසන් ඉල්ලීම

ඉටුකරන්නට සැරසෙන විට

මම,


නොඉල්ලනු මැන

ඉටුකළ නොහැකි

දෑ තවතව..

Comments

Popular Posts