පෙම

"මට ආදරේ කරන්න එපා.. "


-කෙටි පණිවිඩයක්-


ගිල්වා තබමි මම

චිල් බීර ඔඩමක

හදවත..


ගිලෙමින් ඔබේ දෑත් තුළ

ගුලිවෙමි සුවඳ මතකෙක

එබෙමින් ඔබ තුළට

"හාදුවක් දෙනවද?"

ඔබ කළ අවසන් ඉල්ලීම

ඉටුකරන්නට සැරසෙන විට

මම,


නොඉල්ලනු මැන

ඉටුකළ නොහැකි

දෑ තවතව..

Comments

  1. CASINO RESORT - Mapyro
    Find the BEST 경상남도 출장마사지 and NEWEST CASINO RESORT in Reno NV at Mapyro. Browse 하남 출장안마 reviews, 충청북도 출장마사지 photos & 이천 출장안마 ratings, locate the best room deals and find 순천 출장샵 a

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts