ඔබ සුව නින්දක


 මෘදු ඇඳ ඇතිරිල්ල තුල ගිලී

ඔබ සුවසේ නිදන විට

මම,


කණාමැදිරි එළියක පිහිටෙන්

එබෙමින් ඔබේ මුහුණට

මා ගැන වගක් ඇති වගට

සලකුණු සොයන්නට වෙහෙසෙන.


තුරුල් වී සුවපහසු 

වලාකුළු කොට්ටයට

(ඒ වලාකුළු මගේ කඳුළු)

ඔබ දකින සිහින වල

මා සිටිදැයි සිතසිතා

අවදියෙන් සිටිම, වෙහෙසය.


රෑ මැදියමේ හඬමින්

ආදරේ විතරක්ම ඉල්ලා

අත දිගුකල හැකි දුරක

මා ඔබ අසල රැඳෙන විට,

මහ මුහුදක් මවමින් අප'තර

ඔබ සුව නින්දක කිමිදෙන.


තබමි මා හදවත ඔබ අසල

උදෑසන අවදි වූ පසුව,

ඔබට රිසි ලෙස

සෙල්ලම් කරන්නට,

අලසව පසෙක ලන්නට,

නොදැක්කා මෙන් 

නොසලකා ඉන්නට.


ඔබ සුව නින්දක

මා තවම අවදිව

තැවෙන

දැවෙන.

Comments

Popular Posts