අහස අතහැරීම

 පවරා දිය හැකිද ශෝකය

සැනකින් වෙනස් වෙන අහසට,

සඟවා තැබිය හැකි ද ස්නේහය

තවරා පුයර කම්මුල් මත..


කියවාගත නොහැකි බසකින්

දෙවියන් ලියා ඇති විට

මා හදවත,

වරදක් නැහැ ඔබ අත,

මේ නොවැදගත් දුක

වලාකුළු මවන්නට දිය හැක..ඔබ 

සිනහසී අත හරින්න

අහස,

මට හැකී අල්ලා ගන්නට!

Comments

Popular Posts