ගෑනියෙක්ට තනියම තීරණයක් ගන්න ඉඩ දෙන්න

අමාරුවෙන් වචන ගෙට ගහගෙන පොතක් ගැන කතා කලා.. වෙරෝණිකා ඇයි මැරෙන්න තිරණය කලේ කියලා දැනගන්න වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ❤
Comments

Popular Posts