රිදෙයි උරහිස

සිහිනයෙන් නුඹ
මගේ උරහිස මත
හිස හොවාගෙන
සිටිය වග මතකයඅවදි වූ පසුව මා
රිදුම් දෙයි උරහිස
Comments

  1. හුඟ කාලෙකින් ඇවිත්😊

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts