මල් උයන

 "ඔයා මට ආදරෙයි නේද?"

.............................................


මේ උයන,

කල්පයක සිට මල් නොපිපෙන,

දහක් වැසි ඇද වැටුණ,

සිය දහසක්  සෘතු 

කඳුළු හා හුවමාරු කළ.


"නිසරු පස නිසා හැමදේම,

වල් ගසකවත් මල් නොපිපෙන අරුම"

නොරැදෙයි කිසිවෙක්, 

රැදෙන්නට හේතු නැත කිසිවක්,


ඒ ඔබ පැමිණෙන්න ඉස්සර!


විස කටු ඇනිඇනී සියොලඟ ,

කටු පඳුරු ලඳු කැලෑ එලිකර,

වලාකුළු සිහිනයක් දියකර,

ඔබ මල්  සිටවන්න වෙහෙසෙන.


කල්පාවසානය දෝ සිතුනි,

එක රෝස මලක් එහි පිපුණි.


ඔබ විමසන විට උයනෙන්

"ආදරේ කාට දැයි වැඩියෙන්"

තුරුල් කරගනු විනා රෝස මල

වචන විසි කරනු කිම මල් උයන..
Comments

Post a Comment

Popular Posts